Przejdź do treści

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem i najwyższą władzą Spółki.

Zgromadzenie Wspólników jest organem założycielskim, a dla przepisów szczególnych jednostką nadrzędną Spółki.

W zgromadzeniu Wspólników uczestniczą wspólnicy oraz Zarząd Spółki.

W Zgromadzeniu Wspólników za jedynego wspólnika gminę Karlino, działa dwóch upoważnionych członków Zarządu Miasta i Gminy Karlino.

Zakres działania / uprawnienia:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania /bilansu/ oraz rachunku strat i zysków za rok ubiegły w oparciu o analizę i ocenę uzyskanych przez Spółkę wyników,
 2. przeanalizowanie planów działalności Spółki, zatwierdzenie programu działalności gospodarczej Spółki na rok następny albo planu perspektywicznego,
 3. powzięcie uchwały o podziale zysków w oparciu o wniosek Zarządu,
 4. podjęcie decyzji w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 5. wybór, powołanie lub odwołanie władz Spółki,
 6. zarządzenie kontroli lub rewizji stanów interesów Spółki,
 7. uchwalenie regulaminu Spółki i ich zmian,
 8. ustalenie zasad płac i innych norm wewnętrznych z wyłączeniem regulaminu pracy,
 9. nakładanie na Wspólników obowiązków świadczeń dodatkowych usług o charakterze niepieniężnym,
 10. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu,
 11. wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań przez Spółkę o wartości większej od kapitału zakładowego,
 12. wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie środków majątku trwałego.

Załączniki:

Regulamin Zgromadzenia Wspólników Spółki TBS

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku