Przejdź do treści

Zarząd Spółki działa na podstawie umowy Spółki, regulaminów wewnętrznych oraz postanowień Kodeksu Handlowego.

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym powołanym przez Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd Spółki działa w składzie jednoosobowym w osobie Prezesa Zarządu Spółki-mgr inż. Andrzeja Nowaka

Do zakresu działania Zarządu Spółki zależy kierowanie całokształtem działalności Spółki zgodnie z zasadami pełnego rozrachunku gospodarczego, samodzielności, samorządności i samofinansowania oraz reprezentowania Spółki na zewnątrz.

Zakres działania / uprawnienia:

 1. Składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki w szczególności w zakresie praw i obowiązków majątkowych i podpisywania umów,
 2. Ustalania projektów regulaminów /dla Zgromadzenia Wspólników/,
 3. Ustalania wewnętrznych aktów Spółki normujących niektóre prawa i obowiązki pracowników Spółki, a w szczególności regulamin pracy,
 4. Ustanawianie wewnętrznych zasad regulujących działalność organizacyjną, finansową i gospodarczą Spółki,
 5. Zwoływanie Zgromadzeń Wspólników,
 6. Sprawdzania uprawnień i upoważnień do przeprowadzania czynności kontrolnych i nadzorczych,
 7. Udziału w posiedzeniach Wspólników,
 8. Ustalania projektów podziału zysku lub sposobu pokrycia strat,
 9. Przeglądania ksiąg i protokołów Zgromadzenia Wspólników oraz sporządzania z nich stosownych odpisów,
 10. prowadzenia księgi protokołów Zgromadzenia Wspólników,
 11. Podejmowania decyzji w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników,
 12. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z wytycznymi Zgromadzenia Wspólników na podstawie obowiązujących przepisów,
 13. Określania zasad polityki współpracy gospodarczej Spółki z innymi podmiotami gospodarczymi,
 14. Występowanie z wnioskami do Zgromadzenia Wspólników we wszystkich innych sprawach,
 15. Ustanawianie pełnomocników Zarządu z zastrzeżeniem spraw poddanych wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

Załączniki:

Regulamin Zarządu Spółki TBS

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku