Przejdź do treści

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.

Czynności kontrolno-nadzorcze Rada Nadzorcza realizuje w imieniu zgromadzenia wspólników, wg zasad określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki TBS.

Zgromadzenie Wspólników powołuje na czas nieoznaczony Radę Nadzorczą w składzie trzech osób.

Zgromadzenie Wspólników dokonuje powołania uzupełniającego w razie potrzeby.

Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący powołany przez Zgromadzenie Wspólników. Przewodniczący opracowuje roczne plany pracy Rady Nadzorczej i podaje je zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Sekretarza, który pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej:

 1. Michalska Krystyna - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 2. Fibingier Dorota - sekretarz Rady Nadzorczej
 3. Przewoźna – Ratza Maria - członek Rady Nadzorczej

Zakres działania / uprawnienia:

 1. Sprawowanie stałego nadzoru nad pracą Zarządu Spółki,
 2. Dokonywanie doraźnych kontroli Spółki,
 3. Badanie bilansu, rachunku strat i zysków co do ich zgodności ze stanem faktycznym i formalno-prawnym,
 4. Opiniowanie sprawozdań i wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 5. Udzielenie konsultacji pracownikom Spółki w toku kontroli lub na wniosek Prezesa Spółki,
 6. Dokonywanie dla potrzeb Zgromadzenia Wspólników dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników "badań" i kontroli,
 7. Podawanie do wiadomości Zarządu Spółki pisemnych sprawozdań dla Zgromadzenia Wspólników w terminie co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników,
 8. Reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką, a Zarządem Spółki,
 9. Nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 10. Rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd Spółki.

Załaczniki:

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki TBS

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Aneks nr 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki TBS

189 KBPobierz na dyskPodgląd pliku