Przejdź do treści

OGŁOSZENIE

Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
w Karlinie, poszukuje pracownika na stanowisko

Kierownik ds. administracyjno-technicznych

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe lub średnie techniczne w zakresie budownictwa
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w zakresie prowadzenia inwestycji lub robót budowlanych lub pracy w administracji publicznej w zakresie procesów inwestycyjnych.

Dodatkowe (preferowane):

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 2. Umiejętność sporządzania i weryfikacji kosztorysów budowlanych.
 3. Znajomość specyfiki zarządzania Wspólnotami mieszkaniowymi.
 4. Znajomość aktów prawnych i rozporządzeń dot. budownictwa.
 5. Znajomość zasad i trybów udzielania zamówień publicznych w zakresie usług i robót budowlanych oraz prac projektowych.
 6. Znajomość obsługi pakietu MS OFFICE, EXCEL
 7. Umiejętność pracy zespołowej, kreatywność i dyspozycyjność.
 8. Prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny wraz z CV.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
 3. Oświadczenie kandydata:
  1) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  2) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem miejsca zamieszkania z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH” do dnia 28.03.2023 r.

Miejsce składania dokumentów: Siedziba Spółki ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 Karlino (I piętro - sekretariat lub skrzynka na korespondencję) lub przesłać pocztą.

Bliższych informacji udziela: Prezes Zarządu Andrzej Nowak, tel. 94 311 72 05, 602 461 186;