Przejdź do treści

O G Ł O S Z E N I E

Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
w Karlinie,poszukuje pracownika na stanowisko

Specjalista  ds. Inwestycji i Remontów

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • Wykształcenie: Wyższe lub średnie techniczne w zakresie budownictwa
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 lata w zakresie prowadzenia inwestycji lub robót budowlanych lub pracy w administracji publicznej w zakresie procesów inwestycyjnych.

Dodatkowe:

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 2. Umiejętność sporządzania i weryfikacji kosztorysów budowlanych.
 3. Znajomość aktów prawnych i rozporządzeń dot. budownictwa.
 4. Znajomość zasad i trybów udzielania zamówień publicznych w zakresie usług i robót budowlanych oraz prac projektowych.
 5. Znajomość obsługi pakietu MS OFFICE, EXCEL
 6. Umiejętność pracy zespołowej, kreatywność i dyspozycyjność.
 7. Prawo jazdy kat.B.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 2. Curriculum vitae.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
 4. Oświadczenie kandydata:
  1. o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  2. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem miejsca zamieszkania z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. INWESTYCJI I REMONTÓW” w terminie do 12 marca 2021 r.

Miejsce składania dokumentów:  Siedziba Spółki ul.Wojska Polskiego 1, 78-230 Karlino (I piętro -  sekretariat lub skrzynka na korespondencję) lub przesłać pocztą.

Bliższych informacji udziela : Prezes Zarządu Andrzej Nowak  tel. 943117205, 602461186;