Przejdź do treści

Zaproszenie do złożenia oferty-Przebudowa pionów instalacji wodnych oraz kanalizacji sanitarnych w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Chopina 4 w Karlinie

Karlińskie TBS Sp. z o.o. jako zarządca wspólnoty mieszkaniowej w budynku Chopina 4 w Karlinie zaprasza do złożenia pisemnej oferty na przebudowę pionów:

  1. Instalacji ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych w klatkach 1-2 oraz 5-6 w budynku Chopina 4 należących do wspólnoty mieszkaniowej Chopina 4 w Karlinie.
  2. Instalacji kanalizacji sanitarnej w lokalach mieszkalnych w klatkach 1-2 oraz 5-6 w budynku Chopina 4 należących do wspólnoty mieszkaniowej Chopina 4 w Karlinie.

Zakres robót obejmuje przebudowę instalacji wody zimnej, c.w.u z cyrkulacją i kanalizacji sanitarnej w obrębie klatek 1-2 i 5-6. Szczegółowy zakres robót wynika z projektu sanitarnego oraz z przedmiaru robót.

Karlińskie TBS informuje, iż na stronie internetowej www.tbs.karlino.pl zostały umieszczone 4 załączniki do zaproszenia do złożenia oferty w tym:

  1. Wzór oferty.

  2. Wzór umowy.

  3. Projekt budowlany.

  4. Przedmiar robót.

Oferty według wzoru należy składać w sekretariacie (pokój na I piętrze, nr 6) Karlińskiego TBS tj. przy ul. Wojska Polskiego 1 w Karlinie w zamkniętej kopercie z napisem „Przebudowa pinów instalacji ciepłej i zimnej wody oraz pionów kanalizacji sanitarnej w bud. WM Chopina 4 w Karlinie” do dnia 14.02.2020 r. do godziny 1500. W ofercie należy podać koszt przebudowy instalacji dla każdej klatki odrębnie. Komisyjne otwarcie i rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi przez komisję złożoną z członków zarządu wspólnoty i Prezesa Karlińskiego TBS. Karlińskie TBS Sp. z o.o. poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o decyzji komisji w sprawie wyboru wykonawcy robót.

Po podjęciu decyzji przez wspólnotę o finansowaniu oraz o kolejności przebudowy poszczególnych klatek zostanie podpisana umowa na realizację tego zadania.

Załączniki:

Wzór oferty

16.1 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór oferty

65 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wzór umowy

26 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

79 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt budowlany

2.6 MBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar robót

725 KBPobierzPodgląd pliku