Przejdź do treści

Zaproszenie do złożenia oferty-Przebudowa pionów instalacji wodnych oraz kanalizacji sanitarnych w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Chopina 4 w Karlinie

Karlińskie TBS Sp. z o.o. jako zarządca wspólnoty mieszkaniowej w budynku Chopina 4 w Karlinie zaprasza do złożenia pisemnej oferty na przebudowę pionów:

  1. Instalacji ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych w klatkach 1-2 oraz 5-6 w budynku Chopina 4 należących do wspólnoty mieszkaniowej Chopina 4 w Karlinie.
  2. Instalacji kanalizacji sanitarnej w lokalach mieszkalnych w klatkach 1-2 oraz 5-6 w budynku Chopina 4 należących do wspólnoty mieszkaniowej Chopina 4 w Karlinie.

Zakres robót obejmuje przebudowę instalacji wody zimnej, c.w.u z cyrkulacją i kanalizacji sanitarnej w obrębie klatek 1-2 i 5-6. Szczegółowy zakres robót wynika z projektu sanitarnego oraz z przedmiaru robót.

Karlińskie TBS informuje, iż na stronie internetowej www.tbs.karlino.pl zostały umieszczone 4 załączniki do zaproszenia do złożenia oferty w tym:

  1. Wzór oferty.

  2. Wzór umowy.

  3. Projekt budowlany.

  4. Przedmiar robót.

Oferty według wzoru należy składać w sekretariacie (pokój na I piętrze, nr 6) Karlińskiego TBS tj. przy ul. Wojska Polskiego 1 w Karlinie w zamkniętej kopercie z napisem „Przebudowa pinów instalacji ciepłej i zimnej wody oraz pionów kanalizacji sanitarnej w bud. WM Chopina 4 w Karlinie” do dnia 14.02.2020 r. do godziny 1500. W ofercie należy podać koszt przebudowy instalacji dla każdej klatki odrębnie. Komisyjne otwarcie i rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi przez komisję złożoną z członków zarządu wspólnoty i Prezesa Karlińskiego TBS. Karlińskie TBS Sp. z o.o. poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o decyzji komisji w sprawie wyboru wykonawcy robót.

Po podjęciu decyzji przez wspólnotę o finansowaniu oraz o kolejności przebudowy poszczególnych klatek zostanie podpisana umowa na realizację tego zadania.

Załączniki:

Wzór oferty

16.1 KBPobierz

Wzór oferty

65 KBPobierz na dysk

Wzór umowy

26 KBPobierz

Wzór umowy

79 KBPobierz na dysk

Projekt budowlany

2.6 MBPobierz

Przedmiar robót

725 KBPobierz