Przejdź do treści

Przetarg:Modernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych w Karlinie II

Ogłoszenie nr 619574-N-2019 z dnia 2019-11-07 r.

Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Modernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych w Karlinie II.

Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

205 KBPobierz na dysk

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

2.6 MBPobierz na dysk

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) + załączniki od 1 do 4

452 KBPobierz

Zadanie częsciowe nr 1 -modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 3-5 w Karlinie

Załącznik Nr 5 - Dokumentacja projektowa

7.4 MBPobierz

Załącznik Nr 6 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

1.2 MBPobierz

Załącznik Nr 7 - Przedmiary robót

313 KBPobierz

Zadanie częsciowe nr 2 -modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szymanowskiego 9E w Karlinie

Załącznik Nr 5 - Dokumentacja projektowa

6.4 MBPobierz

Załącznik Nr 6 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

1.3 MBPobierz

Załącznik Nr 7 - Przedmiary robót

291 KBPobierz

Zadanie częsciowe nr 3 -modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 4 Marca 3 w Karlinie

Załącznik Nr 5 - Dokumentacja projektowa

5.0 MBPobierz

Załącznik Nr 6 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

1.3 MBPobierz

Załącznik Nr 7 - Przedmiary robót

337 KBPobierz