Przejdź do treści

Rada Nadzorcza Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
z siedzibą w Karlinie przy ul. Wojska Polskiego 1

zaprasza uprawnione jednostki  do składania ofert na:

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za  2023 i 2024 rok wraz z wydaniem sprawozdania z przeprowadzonego badania za każdy rok objęty badaniem

BADANIE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ DO DNIA 30.05.2024 r. i 30.05.2025 r.

Dane Spółki za rok 2022:

 • przychody netto ze sprzedaży: 4 428 720,65  zł,
 • wynik finansowy netto: 19 676,10 zł,
 • suma bilansowa: 42 326 063,24 zł,
 • stan zatrudnienia na dzień bilansowy: 14 osób,
 • termin przygotowania sprawozdania finansowego w Spółce: 31.03.2024 r.,
 • Proponowany termin badania: 05.2024 i 05.2025

 Oferty powinny zawierać:

 • dane oferenta wraz z dokumentem uprawniającym do badania sprawozdań finansowych,
 • oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 • opis posiadanych doświadczeń oferenta,
 • wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
 • cenę obejmującą całość zapytania, kwotę ryczałtową zwierającą wszystkie koszty, z podziałem na:
  - cenę z tytułu badania Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023;
  - cenę z tytułu badania Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
 • projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu oraz przedłożonej ofercie stanowiącej podstawę wyboru biegłego rewidenta.

Pisemne oferty  z dopiskiem na kopercie: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023” należy do 10.12.2023 roku  przesyłać pocztą na adres:

Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 1, 78 -230 Karlino, złożyć osobiście w sekretariacie Spółki lub przesłać email na adres: sekretariat@tbs.karlino.plplace@tbs.karlino.pl

Oferenci mogą uzyskać dodatkowe informacje  w dni robocze w godz: 7:00-15:00 pod numerem telefonu  94 311 72 05 lub 696 217 790.